Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming
met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is Balancing gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 66923794
Persoonsgegevens

 • Doel van verwerking
  Wij gebruiken je persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens),
  met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.
  Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden.
  Als u ons je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij
  deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Als geen overeenkomst tot
  dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
  Voor zover ik weet gebruik ik geen cookies op mijn website.
 • Verwerken persoonsgegevens
  Als een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan
  enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen
  dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
  Beveiliging
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bij ons zijn.
  Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een
  internetprovider of een boekhouder. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij
  alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de
  garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij
  verantwoordelijk.
  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat
  derden hier geen toegang toe hebben. Onze website zelf is beveiligd met een SSl certificaat.
  Mail en sms, of app zit in mijn apparaten. Alleen ik en mijn meewerkend partner hebben toegang tot mijn telefoon, tablet
  en computer. Deze zijn allen beveiligd met een code
  Zonder je toestemming delen wij je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke
  verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
  -Contactformulier
  Via het contactformulier kun je ons diverse vragen stellen. Om zo goed mogelijk antwoord te geven gebruiken wij je email
  -adres en je naam. Hier hebben we een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie niet langer dan nodig is.
  Bewaartermijnen
  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel
  gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar
  bewaren.
  Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder
  contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of
  vernietigd.
  Rechten betrokkene
  Wij respecteren je privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt
  uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Als u van je
  rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.